Resultit SalesTraining & Coaching

 ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1:
Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door  Resultit SalesTraining & Coaching, hierna
te noemen ‘Resultit ‘.

1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet
van toepassing tenzij met instemming van Resultit.

1.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn
slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door Resultit aan opdrachtgever
zijn bevestigd.

1.4 Met en door het verstrekken van een opdracht
aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij
Resultit dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd
op de door opdrachtgever bij de intake/voorbereidende gesprekken verstrekte
gegevens, die door Resultit als juist worden aangemerkt.

2.2 De aanbieding omvat een gedetailleerde
omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen.

2.3 De aanbieding vermeldt het tijdstip waarop met de
training en/of coaching kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur
van het werk, geeft inzicht in het tarief en in de prijsvormingmethode die
gehanteerd zal worden en vermeldt de betalingswijze en voorwaarden.

2.4 Voorzover er sprake is van tegenstrijdigheid
tussen deze algemene voorwaarden en een aanbieding van Resultit prevaleert de
aanbieding.

Artikel 3: Tarieven

3.1 Alle door Resultit opgegeven tarieven zijn exclusief
BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Alle door Resultit opgegeven tarieven zijn
exclusief reiskosten en accommodatie- en cateringkosten voor trainingen /
speedtrainingen / besprekingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4: De totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding
van de opdracht. Deze aanvaarding kan ondermeer blijken uit de schriftelijke
bevestiging door Resultit en/of de ondertekening door opdrachtgever van de
opdrachtbevestiging, dan wel doordat Resultit een begin aan de uitvoering /
de overeenkomst heeft gegeven. 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Indien Resultit niet kan nakomen vanwege
omstandigheden die haar bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren,
heeft Resultit in overleg met de opdrachtgever het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat
uitvoering daarvan mogelijk wordt.

5.2 Resultit heeft het recht in overleg met de
opdrachtgever de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten
gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar
invloedsfeer liggen.

Artikel 6: Reclame en aansprakelijkheid

6.1 Reclames over de wijze van uitvoering van een
opdracht dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na de uitvoering ervan schriftelijk
bij Resultit te worden ingediend, bij gebreke waarvan elke aanspraak uit hoofde
van ondeugdelijke uitvoering vervallen zal zijn.

6.2 Indien Resultit de klacht gegrond verklaart,  heeft zij de keuze om de opdracht opnieuw
uit te voeren of een gedeelte van het tarief te crediteren.

6.3 Resultit sluit iedere vorm van aansprakelijkheid
uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig
handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door
Resultit of door een  leverancier, die
door Resultit bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden
wordt ingeschakeld.

6.4 Het studie-en trainingsmateriaal is met de
grootste zorg samengesteld en gaat uit van de kennis te dien dage. Resultit is
niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van mededelingen in haar studie-
en trainingsmateriaal.

6.5 Mocht Resultit in enig geval niettemin aansprakelijk zijn dan is haar
aansprakelijkheid beperkt tot het in het onderhavige geval gefactureerde bedrag met
een maximum van Euro 1.000,00 (incl btw).

Artikel 7: Annulering door opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien
de annulering 2 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de
opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs
verschuldigd. Bij latere annulering dient de opdrachtgever het volledige tarief
te voldoen. Bij no-show van deelnemer(s) wordt volledig gefactureerd.

 

7.2 Opdrachtgever heeft wel de mogelijkheid om met kennisgeving vooraf een
ander dan de opgegeven persoon de training te laten volgen.

7.3 Annulering van een opdracht dient altijd schriftelijk
te geschieden. Dit kan ook per e-mail met onze ontvangstbevestiging

7.4 Indien de geplande opdracht in geval van een
mogelijke annulering wordt verschoven naar een nader te bepalen datum dan wordt
25% van de overeengekomen prijs extra in rekening gebracht.

 

Artikel 8: Annulering door Resultit

8.1 Resultit heeft het recht zonder opgave van redenen
de uitvoering van het werk te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht
heeft op restitutie van het volledige aan Resultit betaalde bedrag voor dat
deel van de opdracht waar de annulering betrekking op heeft, mits betaling door
opdrachtgever reeds had plaatsgevonden.

8.2 Annulering van een opdracht zal door Resultit, na
eventuele telefonische/persoonlijke melding, altijd schriftelijk worden bevestigd
.

Artikel 9: Inschakeling van derden

9.1 Het betrekken of inschakelen van derden door
Resultit bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na kennisgeving
aan en overleg met opdrachtgever.

Artikel 10: Betaling

10.1 Opdrachtgever dient de facturen van Resultit
binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf die datum een contractuele
rente ad 1% per maand verschuldigd. Exclusief € 27.50 administratie kosten per
aanmaning.  Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een gehele maand gerekend.

10.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Resultit
zich het recht voor om haar verplichtigen jegens opdrachtgever op te schorten
dan wel opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten.

10.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de
nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is
Resultit gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of
gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht
betaling te verlangen eventueel aangevuld met een schadevergoeding.

10.5 Zowel Resultit als opdrachtgever zijn gerechtigd
deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance
van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard,
dan wel - in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele
is gesteld, of ten aanzien van hem (voorlopig) de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen is toegepast dan wel hij anderszins het vrije beheer over zijn
vermogen verliest of overlijdt.

10.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten ten
bedrage van 15% over het openstaande bedrag, met een minimumbedrag van Euro
150,00  - komen volledig voor rekening
van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten,
deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig
de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke
toestemming van Resultit verboden om de door Resultit verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke
(hierna: stukken) aan derden  te tonen, in  gebruik te geven of anderszins te verveelvoudigen
of openbaar te maken. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te kopiëren
voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

11.2 De auteursrechten, alsmede alle overige rechten
van intellectuele eigendom op deze stukken, berusten bij Resultit

11.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste
verzoek aan Resultit te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per
dag met een maximum van Euro 25.000,00

Artikel 12: Geheimhouding

11.2 Gegevens van de opdracht zullen door Resultit, zonder
toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht,
tenzij dit de correcte uitvoering van de opdracht vereist.

Artikel 13 Deponering en raadpleging

13.1 Deze algemene voorwaarden zijn  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waaronder
Brummen resorteert onder nummer 08194640. Ze zijn voorts te raadplegen op www.resultit.nl/algemenevoorwaarden.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het
uitvoeren van opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Geschillen
voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een
overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter
te Zutphen tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Versie 2012 / 4

Contact

SALESTRAINING NEDERLAND

   0575 56 64 13

   06 30 69 79 38
          Direct Ton Visser

info@salestrainingnederland

 
Feedback

Erg nuttig, veel praktische tips.
En veel oefenen waardoor je
de stof direct leert toe te passen. Prima SpeedTraining

Müller Fresh Food Logistics Holten


Ik vond het een bijzonder 
leerzame middag.Toch weer wat van geleerd. 
Goede uiteenzetting van je Ton.
De Kweker Amsterdam

Wie namen deel aan de trainingen? Kijk hier>>

                                                                              Feedback van relaties SalesTraining Nederland

 
Copyright Sales Training Nederland | Website door: IZI Services webdesign | Sitemap